Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Evenement aanvragen

Aanvragen Africhtingevenement (1-4-2016)

 

Het africhtingseizoen start op het 1e volle weekend in januari tot en met het laatste volle weekend in december van het jaar.

 

De Rottweiler Werkgroep (RW) zorgt ervoor dat het aan te vragen africhtings evenement (evenement) conform de richtlijnen dan de Commissie Werkhonden (CWH) aangevraagd en uitgevoerd wordt, zie Evenementenreglement werkhonden 2015 op de website van CWH.

 

De RW maakt vooraf onder voorbehoud van toestemming van Nederlandse Rottweiler Club (NRC), een afspraak met een daartoe bevoegde africhtingkeurmeester (AK), aanwezig op de AK lijst die jaarlijks uitgegeven wordt door de CWH.

 

Bij het aanvragen van een evenement moet de betreffende RW zorg dragen dat deze niet samenvalt met een NRC hoofdevenement of andere sperdata.

De aanvraag:

· De secretaris van de RW vult, conform de aanvraagprocedure van de CWH, via de website van de CWH een aanvraagformulier voor een AK in, en stuurt dit aanvraagformulier ter bevestiging naar de AK.

· De AK bevestigd het verzoek tot keuring, ondertekent het aanvraagformulier en stuurt dit terug naar het secretariaat van de RW.

· De secretaris van de RW stuurt een kopie van het bevestigingsformulier naar de Commissie   Ondersteuning Sporthonden NRC (COS) (Sporthondennrc@rottweiler.network).

 

· De COS controleert de aanvraag zorgt ervoor dat het evenement op de Clubagenda van de website geplaatst wordt, stuurt de aanvraag door naar de Penningmeester en voorzitter van de NRC.

· De NRC stuurt een factuur naar de RW.

o 35,00 Euro, tbv de CWH

o 10,00 Euro, tbv NRC (afdracht per evenement)

o Eventueel extra bedragen voor buitenlandse AK, aanvraag CACIT, etc.

 

nb: bij annulering van het examen, is conform de procedure van de CWH, 35,00 Euro en boete verschuldigd.

 

· De RW betaald binnen 14 dagen de factuur aan NRC op rek.: 33 67 20 130 t.n.v. NRC Baarn o.v.v. naam werkgroep-datum examen en naam keurmeester en  factuurnummer.

 

De CWH stuurt halfjaarlijks een factuur naar de NRC betreffende de aangevraagde evenementen door de rottweilerwerkgroepen.

· De penningmeester stuurt een kopie van de factuur door naar de COS ter controle.

· De penningmeester controleert aan de hand van de uitgestuurde facturen aan de RW’en, of aan de betalingsverplichting voldaan is.

· Indien nodig krijgt een RW een aanvullende factuur toegestuurd.

 

Een week voor het evenement neemt de RW contact op met de AK voor het afspreken van het tijdstip van aanvang van het evenement.

In overleg met de AK wordt er een routebeschrijving, een dagindeling, aantal honden enz, en een contactpersoon/nummertelefoonnummer dat bereikbaar, naar de AK verzonden.

In geval de RW een buitenlandse AK en/of buitenlandse pakwerker wil inzetten, moet dit tijdig vooraf aangevraagd worden middels een verzoek aan de COS. De COS zal vervolgens bij de CWH om toestemming vragen en de RW informeren zodra de goedkeuring ontvangen wordt (toestemming AK gaat naar betreffende land) Dit hoort ook zo doorgevoerd te worden voor aanvraag CACIT titel (toestemming CACIT gaat naar FCI).

 

Benodigdheden examen / wedstrijd:

· Uitslagenlijsten (digitaal)

· Keurlijsten VZH en IPO B+C, zijn te downloaden van de CWH site.

· NRC diploma's (deze kunnen worden aangevraagd bij de penningmeester).

 

Invullen en afhandelen uitslagenlijst:

· Van alle evenementen moet er een digitale uitslagenlijst worden ingevuld. Deze digitale uitslagenlijst is te vinden op site van de CWH

· De organiserende RW dient er zorg voor te dragen dat de uitslagenlijst volledig wordt ingevuld inclusief de behaalde resultaten. De lijsten worden ondertekend door de AK en door de examen- of wedstrijdleider.

· Binnen zeven dagen moet de uitslagenlijst verwerkt en verstuurd worden aan:

o COS

o Secretaris CWH.

· De door de AK getekende lijst blijft in het archief van de RW.

 

Pakwerkers,moeten in het bezit zijn van een geldige pakwerkerslicentie (een afgestempeld pakwerkers paspoort van het lopende africhtingseizoen) van het van de NRC of een vergelijkbare, door de NRC erkende, licentie van een andere werkhondenvereniging.

Voor alle africhtingevenementen zijn de IPO-FCI reglementen van toepassing

In alle gevallen waarin deze voorschriften niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur van de NRC (HB NRC).

 

Deze voorschriften zijn vastgesteld door het HB NRC en zijn van kracht vanaf 1 april 2016


Ogenblik a.u.b. ...