Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Commissie Ondersteuning sporthonden (COS)

1. De COS is een door het bestuur benoemde commissie die het sporthonden beleid voorbereidt en uitvoert. Onder sporthonden beleid worden hierbij verstaan alle activiteiten die binnen de hondensport kunnen worden verricht waarbij mens en dier in de breedste zin van het begrip samenwerken om een hoger doel in de sport te bereiken. Hieronder kunnen dus vallen trainingen en activiteiten op het gebied van flyball, gehoorzaamheid&gedrag, speurhond, waterwerk, africhting volgens het IPO programma etc. De vermelde lijst is niet limitatief.

 

2. De samenstelling, taak en werkwijze van de COS worden conform het gestelde in artikel 11 van dit reglement door het bestuur vastgelegd in een Reglement COS.

 

3. De voorzitter van de COS wordt in functie gekozen door de ALV en wordt daarmee tegelijk lid van het bestuur van de NRC.

 

4. De leden van de COS zijn lid van de NRC en worden aangezocht en benoemd door het bestuur op basis van hun kwaliteiten. Zij behoeven niet per se lid te zijn van een van de werkgroepen van de NRC.

 

5. De COS als geheel en elk lid afzonderlijk is verantwoordelijk voor:

            a. het toezicht op de naleving door de werkgroepen en individuele leden van de

                werkgroepen van de statuten, reglementen en besluiten;

            b. het nemen van maatregelen en beslissingen waartoe zij volgens de

                 reglementen en besluiten bevoegd is.

 

 

6. Binnen het door het bestuur vastgestelde beleid houdt de COS zich onder meer bezig met:

            a. de ontwikkeling van het sporthonden beleid binnen de NRC;

            b. de organisatie en coördinatie van examens en wedstrijden;

            c. de ontwikkeling, coördinatie en organisatie van opleidingen en afsluitende examens

                voor instructeurs en pakwerkers.

            d. het opstellen van regels inzake de africhtingsport, evenementen en opleidingen, die

                 ter vaststelling worden voorgelegd aan het bestuur.

 

7. Daar waar het vastgestelde beleid van de NRC naar opvatting van de COS vernieuwing of welke verandering dan ook behoeft, doet zij daartoe een schriftelijk voorstel aan het bestuur.

 

8. De COS beperkt zich zodanig in de regelgeving dat de werkgroepen optimale ruimte hebben om binnen de regelgeving van de NRC een eigen (sporthonden-) beleid te voeren.

 


Ogenblik a.u.b. ...