Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Kampioenschap speuren

NRC-Nederlands Kampioenschap Speurhond 

 

 

 

Algemeen:

Het ‘NRC – Nederlands Kampioenschap Speurhond’ wordt jaarlijks gehouden gedurende het eerste volledige weekend van november van het lopende jaar. De winnaar van deze wedstrijd mag zich de , ‘NRC Kampioen Speuren’ van dat jaar noemen.

Reglement m.b.t. het NRC–Nederlands Kampioenschap Speurhond:

1. Het NRC-Nederlands Kampioenschap Speurhond (NRC-NKS) is voor maximaal tien SpH-2 combinaties en twee reserve combinaties toegankelijk.

2. Het NRC-NKS vindt plaats op één dag, de deelnemende combinaties werken ieder één SpH-2 spoor uit.

3. Het NRC-NKS wordt door één Africhtings Keurmeester (AK) gekeurd.

4. De titel “NRC Kampioen Speuren” wordt toegekend aan de SpH-2 combinatie die daarbij het hoogste aantal punten heeft behaald met minstens de kwalificatie “Voldoende”.

5. In voorkomend geval zal bij een gelijk aantal behaalde punten, de jongste hond voorrang krijgen.

6. De titel “NRC Kampioen Speuren” zal alleen toegekend worden bij minimaal vier deelnemende SpH-2 combinaties . Een deelnemende combinatie is een combinatie waarvan de NRC-NKS wedstrijd in het logboek/werkboek wordt bijgeschreven.

7. Op het NRC NKS zal, als daar de aanleiding toe is een arbitragecommissie beslissen of een deelnemer recht heeft op een nieuw spoor. De arbitragecommissie bestaat uit: de uitgenodigde AK, de wedstrijdleider en één afgevaardigde van de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS).

8. Bij meer dan twaalf ingeschreven SpH-2 combinaties krijgen de twaalf combinaties met de hoogste gemiddelde score voor het onderdeel speuren over de voorafgaande periode van 12 maanden (gerekend vanaf de datum sluiting inschrijving) voorrang. De eerste tien combinaties SpH-2 nemen deel aan de wedstrijd, de overige twee zijn reserve combinaties die kunnen invallen wanneer een geselecteerde combinatie alsnog niet deel neemt.

9. Naast SpH-2 combinaties kunnen zich ook combinaties inschrijven voor SpH-1 of IPO-III afdeling A (IPO-III-A), zij komen in aanmerking voor deelname indien er zich minder dan twaalf SpH-2 combinaties inschrijven. De SpH-1 combinatie heeft voorrang op de IPO-III-A combinatie en onderling heeft de combinatie met de hoogste gemiddelde score voor het onderdeel speuren over de voorafgaande periode van 12 maanden (gerekend vanaf de datum sluiting inschrijving) ook hier voorrang. Een SpH-2 en een SpH-1 combinatie tellen voor één eenheid, een IPO-III-A combinatie telt voor een halve eenheid, de wedstrijd laat maximaal tien eenheden toe.

10. De SpH-1 en/of IPO III-A deelnemers kunnen alleen winnaar worden in hun categorie.

11. De beker voor ‘Winnaar SpH-1’ of ‘ Winnaar IPO-III-A’ wordt alleen dan uitgereikt wanneer er voor ieder van deze categorieën, minimaal drie combinaties deelnemen en de respectievelijke winnaar minstens de kwalificatie “Voldoende” heeft behaald.

NRC-Nederlands Kampioenschap Speurhond

12. Inschrijvingen moeten gezonden worden aan de op het inschrijfformulier vermeldde contact persoon van de COS en moeten vergezeld gaan van:

· Kopie stamboom.

· Kopie van de behaalde resultaten (rashondenlogboek) over de van toepassing zijnde periode.

13. Inschrijvingen die niet aan de eisen voldoen worden niet in behandeling genomen

14. Te laat ontvangen inschrijvingen worden niet in behandeling genomen

15. Inschrijfformulieren die niet door de geleider ondertekend zijn worden niet in behandeling genomen.

16. Aangetekend verzonden stukken worden NIET geaccepteerd.

17. Het inschrijfformulier met de kopie van de stamboom en het rashondenlogboek mogen ook per e-mail opgestuurd worden. In dat geval is artikel 16 niet van toepassing.

18. Indien het aantal inschrijvingen hoger is dan het maximum van twaalf, dan mag er per geleider slechts één hond worden ingeschreven in de categorie SpH-2.

19. Alle sporen worden op dezelfde ondergrond gelegd, dit kan grasland of akker zijn. Voor de SpH-1 sporen wordt niet voorzien in verschillende ondergronden.

20. De sporen worden conform het FCI IPO 2012 reglement gelegd en er wordt conform dit reglement door de AK gekeurd.

21. De prijzentafel van het NRC-NKS bestaat uit:

· Eerste plaats SpH-2 en wisselbeker “NRC Kampioen Speuren”

· Tweede plaats SpH-2

· Derde plaats SpH-2

· Winnaar SpH-1

· Winnaar IPO- III-A

 

Regels en Voorwaarden voor deelnemers aan het NRC-NKS:

1. Deelname is alleen mogelijk met Rottweilers met FCI erkende stamboom.

2. Eigenaar en geleider moeten lid zijn van de NRC.

3. Voor het kampioenschap SPH-2 kunnen zich alleen combinaties inschrijven die minimaal het africhtingcertificaat SpH-2, SpH-1 of IPOIII-A bezitten.

4. Alle deelnemers dienen ’s morgens bij aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.

5. De deelnemer is verplicht eventuele loopsheid van zijn/haar hond vooraf te melden aan de organisatie.

6. Onheus gedrag van de deelnemer ten opzichte van zijn/haar hond, kan leiden tot onmiddellijke diskwalificatie.

7. In alle gevallen waarin deze criteria niet voorzien, of bij enig geschil in de toepassing

daarvan, beslist de COS van de NRC in overleg met het NRC hoofdbestuur.

Akkoord bevonden door HB tijdens bestuursvergadering, dd 11 november 2016, te Kerkwijk.

 


Ogenblik a.u.b. ...