Hoofdsponsor IFR IPO 2018

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

   

        

 

         

 

 

 

 

Pakwerk reglement

Pakwerkers reglement - algemeen

- De N.R.C. pakwerkerspaspoorten afgifte, geschiedt door en onder verantwoordelijkheid van de Commissie Ondersteuning Sporthonden (COS) van de N.R.C..

- Om in aanmerking te komen voor een N.R.C. pakwerkerspaspoort moet minimaal een C kwalificatie overlegd kunnen worden (dit geldt vanaf 21 november 2014).

- Een N.R.C. pakwerkerspaspoort kan aangevraagd worden bij de COS, met inlevering van twee recente pasfoto’s.

- Het pakwerkerspaspoort dient elk jaar bij aanvang van de pakwerkers beoordelingsdag bij de COS ingeleverd te worden.

- Beoordeling van de pakwerkers op deze dag kan alleen geschieden door africhtingskeurmeesters erkend door de Raad van Beheer en / of door de F.C.I..

- De door de pakwerker behaalde kwalificatie wordt door de COS in het pakwerkerspaspoort vermeld en door het N.R.C. hoofdbestuur bekrachtigt.

- De behaalde kwalificatie is alleen het komende jaar uitsluitend geldig indien voorzien van het COS stempel voor dat jaar.

- Op de N.R.C. pakwerkers beoordelingsdag kunnen de pakwerkers een C, B of A kwalificatie behalen.

- De beoordeling van de pakwerkers zal verlopen conform de beschrijving in de bijlage. Deze voorwaarden kunnen per jaar worden bijgesteld, met instemming van de werkgroepen tijdens de N.R.C. werkgroepen vergadering.

- Aanpassingen in het pakwerkersreglement zijn pas van kracht na goedkeuring van het hoofdbestuur.

- Op examens c.q. wedstrijden mogen alleen pakwerkers ingezet worden die in het bezit zijn van een geldig N.R.C. pakwerkerspaspoort. Indien hieraan niet voldaan kan worden kan er dispensatie aangevraagd worden bij de WHC.

- Op N.R.C. wedstrijden mogen alleen pakwerkers werken die in het bezit zijn van een geldige A of B kwalificatie.

 

- Op het N.R.C. Africhtings Kampioenschap mogen alleen pakwerkers werken die in het bezit zijn van een geldige N.R.C. A kwalificatie. Indien er binnen de N.R.C. hieraan niet voldaan kan worden, kiest de COS een geschikte pakwerker van een andere werkhonden vereniging.

- Voor pakwerkers van een andere werkhonden vereniging of pakwerkers van een ander land dient, bij kwalificatie wedstrijden, schriftelijk toestemming te worden gevraagd bij de COS.

- In andere gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de COS in overleg met het N.R.C. HB.

Bijlage behorende bij het pakwerkers reglement

De jaarlijkse N.R.C. pakwerkers beoordelingsdag wordt ieder jaar gehouden. Deze wordt zoveel mogelijk centraal in het land gehouden bij een N.R.C. Rottweiler Werkgroep.

De uitrusting van de pakwerker moet bestaan uit:

· Beschermjas

· Beschermbroek. Deze mag de natuurlijke bewegingen van de pakwerker niet beïnvloeden

· Bijtmouw

· Softstok

· Schoeisel. Het schoeisel dient dusdanig te zijn dat rekening wordt gehouden met de omstandigheden. Het schoeisel mag geen metalen noppen bevatten.

Nieuwe pakwerkers die in het verleden nog nooit een kwalificatie behaald hebben kunnen het eerste jaar alleen een C kwalificatie behalen, een jaar later kan de B kwalificatie behaald worden. Na het behalen van een B kwalificatie kan het jaar daarop een A kwalificatie behaald worden.

Pakwerkers die in het verleden kwalificaties behaald hebben (pakwerkers van zowel de N.R.C. als van overige rasverenigingen) kunnen hun laatst behaalde kwalificatie gebruiken als start kwalificatie.

Als een pakwerker niet verschijnt op de pakwerkers beoordelingsdag, dan zakt hij voor het komende jaar in kwalificatie.

Op de N.R.C. pakwerkers beoordelingsdag wordt begonnen met de beginnende pakwerkers die opgaan voor C kwalificatie, daarna de pakwerkers die opgaan voor hun B kwalificatie, gevolgd door de pakwerkers die opgaan voor hun A kwalificatie.

C kwalificatie - pakwerkers die opgaan voor een C kwalificatie, draaien op de pakwerkers beoordelingsdag twee honden. Zij laten met deze twee honden een IPO I en een IPO III programma zien. Bij voorkeur worden Rottweilers gebruikt, dit is geen verplichting.

 

N.R.C. – Pakwerkers reglement met bijlage

BLAD 3 VAN 3 N.R.C. PAKWERKERS REGLEMENT - UITGAVE NOV-2014 CONCEPT

B kwalificatie - pakwerkers die opgaan voor een B kwalificatie, draaien op de pakwerkers beoordelingsdag drie honden. Zij laten met deze drie honden een IPO I, IPO II en een IPO III programma zien, waarbij voor het IPO III programma een Rottweiler gebruikt dient te worden.

A kwalificatie - pakwerkers die opgaan voor een A kwalificatie draaien op de pakwerkers beoordelingsdag drie honden. Zij laten met deze drie honden drie maal het IPO III programma zien. Van deze drie honden dienen minimaal de laatste twee honden Rottweilers te zijn.

Nadat een pakwerker zijn honden heeft afgewerkt krijgt hij van de keurmeester direct zijn beoordeling. Deze beoordeling geldt voor de kwalificatie waarvoor de pakwerker opgaat. Een C pakwerker kan binnen zijn kwalificatie een goed behalen. Een B pakwerker kan binnen zijn kwalificatie een zeer goed of uitmuntend behalen. Een A pakwerker kan binnen zijn kwalificatie alleen uitmuntend behalen.

Goed => 80 – 90 punten

Zeer goed => 91 – 95 punten

Uitmuntend => 96 – 100 punten

Voor pakwerkers die ziek of geblesseerd zijn kan schriftelijk dispensatie aangevraagd worden bij de COS. De COS kan dispensatie verlenen na goedkeuring van het HB.

Aldus vastgesteld in de Werkgroepen vergadering d.d.: 21 november 2014

Ondertekening namens het Hoofdbestuur van de N.R.C.

Voorzitter: (F. Beiboer)

Secretaris: (T. Manders)

 


Ogenblik a.u.b. ...