Hoofdsponsor IFR IPO 2018

   

 

             ZOOBIO.NL

                Alles voor honden

 

                    

                     

 

           

 

                       

                        Clubblad NRC

                      Alleen voor leden   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

   Reglementen enz. Commissie

    Werkhonden Raad v Beheer

 

 

 

           

 

                     

                                                             

      

 

   

 

        

         

 

 

 

 

Redactie (CORED)

Commissie Ondersteuning Redactie (COR)
   (20-11-2015)

Commissie Ondersteuning Redactie (COR)

1. De COR is een door het bestuur benoemde commissie die belast is met de voorbereiding en de uitgave van het officiële tijdschrift van de NRC, “De Rottweiler””, alsmede het in stand houden en voortdurend actualiseren van de NRC website. Beiden worden beschouwd als officiële organen van de NRC.


2. De samenstelling, taak en werkwijze van de COR worden conform het gestelde in artikel 11 van dit reglement, vastgelegd in een reglement COR.


3. De leden van de COR zijn lid van de NRC en worden op basis van persoonlijke kwaliteiten aangezocht en benoemd door het bestuur.


4. De COR is verantwoording verschuldigd aan het bestuur.


5. Binnen het door het bestuur vastgestelde (communicatie)beleid houdt de COR zich onder meer bezig met:

a. het vergaren van relevante informatie ten behoeve van de beide organen, waaronder wordt verstaan informatie op het gebied van kynologie in het algemeen, de Rottweiler in het bijzonder en informatie op het gebied van alle africhtingsporten;

b. de verwerving van adverteerders voor het tijdschrift en de website;

c. het periodiek doen verschijnen van het tijdschrift;

d. het up-to-date houden van de website.


6. Het bestuur bepaalt binnen de grenzen van de begroting de omvang en vormgeving van het clubblad na overleg met de COR.


7. De voor het functioneren van de COR, voor de uitgave en doen verschijnen van het tijdschrift, en het actueel houden van de website noodzakelijke kosten worden vergoed uit de kas van de NRC. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld op basis van een begroting opgesteld door de COR ter beoordeling door het bestuur.


8. De COR bepaalt de inhoud van het clubblad met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Zij beslist bij meerderheid van stemmen over de plaatsing van artikelen en andere bijdragen. Staken de stemmen, dan wordt geacht tot plaatsing te zijn besloten.


9. Indien de plaatsing van een door een lid ingezonden bijdrage wordt geweigerd, dan wordt dekopij binnen twee maanden na inzending aan de inzender teruggezonden onder opgave van de weigering.


10. Indien het betrokken lid zich met deze weigering niet kan verenigen, dan kan hij zich  ter zake schriftelijk tot het bestuur wenden.


11. Het bestuur neemt zo mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering een beslissing en

deelt deze schriftelijk en gemotiveerd mee aan de inzender en aan de COR.


12. Indien het bestuur alsnog tot plaatsing besluit, is de COR tot plaatsing verplicht.


13. Zij kan echter onder verwijzing naar het bepaalde in dit lid tot uitdrukking brengen, dat plaatsing onder verantwoordelijkheid van het bestuur geschiedt.


14. In het clubblad worden in ieder geval vermeld, c.q. opgenomen:

a. de namen en adressen van de bestuursleden;

b. de door het bestuur ingestelde commissies en het correspondentieadres van deze commissies;

c. mededelingen van het bestuur en van de commissies;


15. Het advertentietarief wordt door het bestuur bepaald.

 

Bijlage

 

Alle leden kunnen redactionele stukjes of foto's mailen naar redactie leden. Dat moet voor de sluitingsdatum. (staat in het clubblad op de laatste bladzijde)

Redactionele teksten en foto's mogen niet teveel reclame voor kennels fokkers enz. bevatten. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Redactie beslist wat geplaatst wordt eventueel in overleg met het bestuur.

Redactie behoudt zich het recht voor teksten te weigeren of te wijzigen, dit wordt overlegd met inzender.

Redactie leden vullen zelf toegewezen pagina's. Op verzoek zijn extra pagina's beschikbaar.

Redactieleden ontvangen minimaal 2 maanden voor sluitingsdatum bericht dat nieuw blad beschikbaar is en de sluitingsdatum. Hierin staan ook aanwijzingen over lay-out enz.

Na sluitingsdatum wordt blad gecontroleerd door bestuur/eindredactie


Ogenblik a.u.b. ...